dzisiaj jest: 21 marca 2019. imieniny: Lubomir, Benedykt, Mikołaj
wersja polska 
A+ A-
Urząd Miejski
w Izbicy Kujawskiej
tel. +48 (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY 2010

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Izbica Kujawska na lata 2008-2010 uzyskała dotację, dzięki której w bieżącym roku mogła wyasygnować kwotę w wysokości 68.271,14 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz wycieczkę dla uczniów miejscowej szkoły ponadgimnazjalnej, zamieszkałych na terenie gminy.
 Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska, czyli „zamawiający”, dopuścił oferentów do składania ofert częściowych. Oferent mógł złożyć ofertę na jedną, bądź też na dwie części (cz.1 - zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy i miasta Izbica Kujawska; cz.2 - zorganizowanie 2-3 dniowego wyjazdu wycieczkowego dla młodzieży z terenu gminy i miasta Izbica Kujawska, uczącej się w miejscowej szkole ponadgimnazjalnej).
 W wyniku postępowania konkursowego (21 lipca) wybrano oferty (na cz. 1 i cz. 2) firmy POLTUR POLSKA Sp. z o.o. z Zielonej Góry, która zorganizowała wypoczynek dla 135 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów w Krościenku nad Dunajcem (turnusy I-III: 26-30 lipca; 2-6 sierpnia; 9-13 sierpnia) oraz wycieczkę dla 45 licealistów do Bukowiny Tatrzańskiej (14-17 sierpnia).
  Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwała wysoce profesjonalnie przygotowana kadra:  Ewa Batorowicz, Marcin Janik (kierownicy), Angelika Jesionek, Angelika Koronka, Małgorzata Żukowska-Orzoł, Karolina Freda, Marta Senderska, Paulina Udeh (wychowawcy kolonijni), Halina Cichosz, Ewa Niemocińska (opieka medyczna) oraz Szczepan Różycki, Robert Potapski i Marcin Krasowski (kierowcy).

FOTOGALERIA

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Izbica Kujawska, dnia 3 sierpnia 2010 roku


INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
w związku z ogłoszonym
„ZAPROSZENIEM NR 1/2010 DO SKŁADANIA OFERT
NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Dotyczy: PPWOW ZAPROSZENIA nr 1/2010  DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej – wizyta studyjna. Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej połączonej z warsztatami nt. rozwoju organizacji pozarządowych przeznaczonej dla liderów społeczności lokalnej, uczestników Warsztatów Aktualizujących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Izbica Kujawska

Informujemy, że wyniku rozstrzygniętego w dniu 3 sierpnia 2010 roku ww. Konkursu, na realizację którego to zamówienia Gmina Izbica Kujawska przeznacz środki finansowe uzyskane przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), zwyciężyła:
 
oferta nr 1 BIURA TURYSTYKI „BIAL-TUR”
SP. Z O.O., UL. KRAKOWSKA 17
15-875  BIAŁYSTOK
z kwotą 27.452,10 PLN za usługę

Komisja Konkursowa oceniła spełnienie warunków formalnych i minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o dokumenty/oświadczenia złożone przez usługodawcę tj. podmiot uprawniony do ubiegania się o zamówienie w ramach procedury (m.in. zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowej wizyty studyjnej do gmin województwa w północno-wschodniej części kraju, realizujących Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich; zorganizowanie spotkania z przedstawicielami gmin, mającego na celu wymianę doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, usług realizowanych w ramach PPWOW itp.).


Burmistrz Gminy i Miasta
Bogdan Sadowski 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Izbica Kujawska, dnia 21 lipca 2010 roku

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

w związku z ogłoszonym

„ZAPROSZENIEM NR 2/2010 DO SKŁADANIA OFERT

NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

 

Dotyczy: PPWOW ZAPROSZENIA nr 2/2010  DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej – wypoczynek dzieci i młodzieży. Oferty częściowe: CZĘŚĆ 1: Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy i miasta Izbica Kujawska; CZĘŚĆ 2: Zorganizowanie 2-3 dniowego wyjazdu wycieczkowego, letniego dla młodzieży z terenu gminy i miasta Izbica Kujawska, uczącej się w miejscowej szkole ponadgimnazjalnej.

 

Burmistrz Gminy Miasta Izbica Kujawska informuje, że wyniku rozstrzygniętego w dniu 21 lipca 2010 roku Konkursu (dwuczęściowego), na realizację którego Gmina Izbica Kujawska przeznacza środki finansowe uzyskane przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW),  zwyciężyła:

 

 

oferta nr 2 BIURA PODRÓŻY  „POLTUR”

  UL. PROSTA 53, 65-783  ZIELONA GÓRA

na CZĘŚĆ 1 oferty pn.: Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów

z terenu gminy i miasta Izbica Kujawska,

 

oraz:

 

 oferta nr 1  BIURA PODRÓŻY  „POLTUR”

  UL. PROSTA 53, 65-783  ZIELONA GÓRA

na CZĘŚĆ 2 oferty pn.: Zorganizowanie 2-3 dniowego wyjazdu wycieczkowego, letniego dla młodzieży z terenu gminy i miasta Izbica Kujawska, uczącej się w miejscowej szkole ponadgimnazjalnej.

 

 

Komisja Konkursowa oceniła spełnienie warunków formalnych i minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o dokumenty/oświadczenia złożone przez usługodawcę tj. podmiot uprawniony do ubiegania się o zamówienie w ramach procedury. 

 

 

Z up. BURMISTRZA                        

 Mirosław Matusiak                            

SEKRETARZ GMINY I MIASTA    

ZAPROSZENIE nr 2/2010- wypoczynekdzieci i młodzieży

Izbica Kujawska, dnia 29 czerwca 2010 roku

ZAPROSZENIE nr 2/2010 
DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej – wypoczynek dzieci i młodzieży

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Izbica Kujawska uzyskała dotację 427.311,14 PLN. Część dotacji, tj. kwotę 68.271,14 zł (w tym: 15.533,60 zł pozyskano w związku ze zwiększeniem alokacji Gminy) Gmina przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1. ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.
Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
 usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy usług realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
 usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami (partnerzy zobowiązani będą do przedłożenia umowy partnerskiej nie później niż w momencie podpisania umowy na realizację usług – porozumienia wewnętrznego; na etapie konkursu wystarczającym jest złożenie listu intencyjnego jak również wskazanie pełnomocnika do działania w imieniu przyszłego partnerstwa).

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 32 (sala narad nr 39), w dniu 8 lipca 2010 r.  o godzinie  13.00.

3. PROCEDURA
Zgodnie z § 3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę tylko na jedną z niżej wymienionych części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.

WARIANTY:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

OPIS ZAMAWIANYCH USŁUG – WYNIKA Z ZAPISÓW ZATWIERDZONEGO PLANU DZIAŁANIA I AKTUALIZACJI PLANU DZIAŁANIA  NA LATA 2008-2010 ORAZ ANEKSU O ZWIĘKSZENIU ALOKACJI.

CZĘŚĆ 1
Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy i miasta Izbica Kujawska.
Usługa ta obejmuje: 
a) organizację 3 turnusów wyjazdowych wypoczynków letnich;
b) uczestnictwo max 45 osób (dzieci, młodzieży; bez opiekunów) w jednym turnusie  wypoczynkowym;
c) okres trwania jednego wyjazdu wypoczynkowego: 5 dni;
d) miejsce wypoczynku: Polska - w górach, nad morzem, bądź nad jeziorami;
e) zapewnienie noclegu i wyżywienia całodobowego dla każdego uczestnika wyjazdu wypoczynkowego i  dla ich opiekunów;
f) zorganizowanie podczas jednego wyjazdu wypoczynkowego minimum jednej wycieczki w celu zapoznania się z kulturą, tradycją, atrakcjami terenu, na którym odbywał będzie się  wypoczynek dzieci i młodzieży;
g) organizacja atrakcyjnych zajęć /zabaw/ konkursów dla uczestników wyjazdu w celu ich integracji (w tym zajęcia  zmierzające do podniesienia wiedzy na temat profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom)
h) zapewnienie, zgodnego z przepisami prawa, przewozu dzieci i młodzieży podczas wszystkich wyjazdów wypoczynkowych w obecności opiekuna;
i) wykupienie wymaganych prawem ubezpieczeń dla uczestników wyjazdu wypoczynkowego;
j) warunki, jakie musi spełniać Usługodawca, a także  zasady  organizowania  i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 (Dz. U. z 1997r Nr.12 poz. 67 z późniejszymi zmianami).

Termin realizacji usługi: 
I turnus od 26 do 30 lipca 2010 r.;
II turnus od 02 do 06 sierpnia 2010 r.;
III turnus od 09 do 13 sierpnia 2010 r.
Sugerowana jednostka szacunkowa –   1 turnus.
Planowana kwota na realizację usługi: 52.271,14 PLN

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy realizującego usługę określoną w części 1 będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako 1 turnus.
CZĘŚĆ 2
Zorganizowanie 2-3 dniowego wyjazdu wycieczkowego, letniego dla młodzieży z terenu gminy i miasta Izbica Kujawska, uczącej się w miejscowej szkole ponadgimnazjalnej.
Usługa ta obejmuje: 
a) organizację wyjazdu wycieczkowego, turystycznego;
b) uczestnictwo max 45 osób (bez opiekunów) w jednym turnusie  wypoczynkowym;
c) okres trwania jednego wyjazdu wycieczkowego: 2-3 dni;
d) miejsce wypoczynku: Polska - w górach, nad morzem, bądź nad jeziorami;
e) zapewnienie noclegu i wyżywienia całodobowego dla każdego uczestnika wyjazdu wycieczkowego i  dla ich opiekunów;
f) organizacja atrakcyjnych zajęć i  konkursów dla uczestników wycieczki w celu ich integracji (w tym zajęcia  zmierzające do podniesienia wiedzy na temat profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom)
g) zapewnienie, zgodnego z przepisami prawa, przewozu dzieci i młodzieży podczas wszystkich wyjazdów wypoczynkowych w obecności opiekuna;
h) wykupienie wymaganych prawem ubezpieczeń dla uczestników wyjazdu wypoczynkowego;
i) warunki, jakie musi spełniać Usługodawca, a także  zasady  organizowania  i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 (Dz. U. z 1997r Nr.12 poz. 67 z późniejszymi zmianami).

Termin realizacji usługi:  Pierwsza dekada sierpnia 2010 r.
Sugerowana jednostka szacunkowa –   1 osoba.
Planowana kwota na realizację usługi: 16.000,00 PLN

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy realizującego usługę określoną w części 2 będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako 1 osoba.

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1. Organizacje pozarządowe (NGOs)
2. Organizacje kościelne
3. Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.

W przypadku wyboru oferty, z ofertami wymienionymi w punktach 1-4 zawierana jest umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, a z ofertami wymienionymi w punkcie 5 – porozumienie, którego wzór również stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.


6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
Minimalne kryteria techniczne w odniesieniu do CZEŚCI 1 i 2:
1) zgodność z warunkami realizacji i  zakresem zamawianych usług;
2) zapewnienie odpowiedniej kadry posiadającej kwalifikacje i uprawnienia adekwatne do realizowanych czynności w zakresie oferowanych usług;
3) zapewnienie noclegu i wyżywienia całodobowego dla każdego uczestnika wyjazdu wypoczynkowego i wyjazdu wycieczkowego i  dla ich opiekunów;
4) zapewnienie, zgodnego z przepisami prawa, przewozu dzieci i młodzieży podczas wszystkich wyjazdów wypoczynkowych i wycieczkowego w obecności opiekuna;
5) wykupienie wymaganych prawem ubezpieczeń dla uczestników wyjazdów wypoczynkowych i wyjazdu wycieczkowego;
6) zapewnienie sprzętu i  wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi;
7) zapewnienie, że usługa będzie realizowana zgodnie z zasadami  organizowania  i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży szczegółowo określonymi w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 (Dz. U. z 1997r Nr.12 poz. 67 z późniejszymi zmianami).

Zamawiający oceni  spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

1) program zawierający opis oferowanej usługi i harmonogram poszczególnych wyjazdów wypoczynkowych i wycieczkowego;
2) wykaz osób biorących udział w realizacji usługi ze wskazaniem ich czynności, wraz z CV tych osób potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tych czynności;
3) oświadczenie – zobowiązanie usługodawcy do zapewnienia noclegu i wyżywienia całodobowego dla każdego uczestnika wyjazdów wypoczynkowych i wycieczkowego i dla ich opiekunów
4) oświadczenie, że Usługodawca zapewni zorganizowany transport dzieci i młodzieży w obecności opiekuna podczas wszystkich wyjazdów wypoczynkowych i wycieczkowego;
5) oświadczenie, że Usługodawca zapewni wymagane prawem ubezpieczenia dla uczestników projektów;
6) wykaz sprzętu i wyposażenia koniecznego do zakupienia wraz z określeniem kosztów zakupu;
7) oświadczenie – zobowiązanie, że usługa będzie realizowana zgodnie z zasadami  organizowania  i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży szczegółowo określonymi w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 (Dz. U. z 1997 r. Nr.12 poz. 67 z późniejszymi zmianami).

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w swojej ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.


7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT
SKŁADANIE OFERT
a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do: Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w terminie do dnia 16  lipca 2010 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu oferty).
b) Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usługi: [nazwa części w pkt. 4, na którą składana jest oferta]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT

1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu
7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostaną zawarte przez każdą z gmin odrębne umowy/porozumienia oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z Agatą Szmudzińską – Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej (pok. nr 20), tel. 054 2865009 wew. 27 lub Przemysławem Nowickim – Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej (pok. nr 17), tel. 054 2865009 wew. 31.

9. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz Oferty
2. Wzór Umowy
3. Wzór Porozumienia
4. Wzór Sprawozdania

Burmistrz Gminy i Miasta
Bogdan Sadowski 

PODRĘCZNIK

Formularz oferty

Umowa

Porozumienie

sprawozdanie

podręcznik

ZAPROSZENIE nr 1/2010 - wizyta studyjna

Izbica Kujawska, dnia 29 czerwca 2010 roku


ZAPROSZENIE nr 1/2010 
DO SKŁADANIA OFERT NA
 Usługi integracji społecznej – wizyta studyjna

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Izbica Kujawska uzyskała dotację w wys. 427.311,14 PLN. Część tej dotacji, tj. kwotę max 30.000,00 zł Gmina przeznacza na realizację niżej określonych usług

1. ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.
Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
 usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy usług realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
 usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami (partnerzy zobowiązani będą do przedłożenia umowy partnerskiej nie później niż w momencie podpisania umowy na realizację usług – porozumienia wewnętrznego; na etapie konkursu wystarczającym jest złożenie listu intencyjnego jak również wskazanie pełnomocnika do działania w imieniu przyszłego partnerstwa).

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 32 (sala narad nr 39), w dniu 14 lipca 2010 r.  o godzinie  13.00.

3. PROCEDURA

Zgodnie z § 3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

OPIS ZAMAWIANYCH USŁUG – WYNIKA Z ZAPISÓW ZATWIERDZONEGO PLANU DZIAŁANIA I AKTUALIZACJI PLANU DZIAŁANIA  NA LATA 2008-2010.

Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej połączonej z warsztatami nt. rozwoju organizacji pozarządowych przeznaczonej dla liderów społeczności lokalnej, uczestników Warsztatów Aktualizujących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Izbica Kujawska,
której celem będzie:
• zapoznanie z dobrymi praktykami oraz wymiana doświadczeń związanych z rozwojem organizacji pozarządowych,
• aktywizacja mieszkańców, pobudzenie mieszkańców do działania, rozwijanie przedsiębiorczości,
• rozwój  współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, w tym działalności ponad lokalnej poprzez zaprezentowanie im walorów i możliwości samorealizacji na terenie gminy,
• propagowanie idei obywatelskiego uczestnictwa  w życiu społeczności lokalnej.

Zakres usługi - wymagania zamawiającego:
 zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowej wizyty studyjnej (łącznie dla 30 osób; zaznacza się, że gmina przeprowadzi rekrutację uczestników) do gmin województwa w północno-wschodniej części kraju, realizujących Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich;
 zorganizowanie spotkania z przedstawicielami gmin, mającego na celu wymianę doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, usług realizowanych w ramach PPWOW itp.;
 zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i transportu;
 zapoznanie uczestników wizyty studyjnej z obyczajami regionalnymi;
 zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia uczestników wizyty studyjnej;
 zapewnienie materiałów promocyjnych;
 zapewnienie programu zgodnego z celami wizyty;
 przeprowadzenie ankiety oceny wizyty studyjnej;
 opracowanie raportu końcowego z analizy ankiet i złożenie Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem końcowym.

Sugerowana jednostka szacunkowa – 1 wizyta studyjna
Termin wykonania zamówienia: wrzesień 2010 r.
Na realizację tej usługi przeznacza się maksymalnie kwotę: 30.000,00 zł.

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowania działań.

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 wizyta studyjna.


5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1. Organizacje pozarządowe (NGOs)
2. Organizacje kościelne
3. Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.

W przypadku wyboru oferty, z ofertami wymienionymi w punktach 1-4 zawierana jest umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, a z ofertami wymienionymi w punkcie 5 – porozumienie, którego wzór również stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej połączonej z warsztatami nt. rozwoju organizacji pozarządowych przeznaczonej dla liderów społeczności lokalnej, uczestników Warsztatów Aktualizujących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Izbica Kujawska
a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług; 
b) cena za usługę;
c) dysponowanie odpowiednim transportem do przewozu osób;
d) zapewnienie odpowiedniej bazy noclegowej;
e) zapewnienie kadry posiadającej niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia wyjazdu studyjnego;
f) zapewnienie ubezpieczenia uczestników (OC i NNW).
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:
a) Program i harmonogram realizacji usługi zgodny z celami wizyty studyjnej;
b) CV osób prowadzących warsztaty;
c) Oświadczenie/zobowiązanie o dysponowaniu środkiem transportu do przewozu osób;
d) Oświadczenie/zobowiązanie lub umowy przedwstępne dotyczące zakwaterowania i wyżywienia;
e) Oświadczenie/zobowiązanie do wykupienia odpowiednich ubezpieczeń.

7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do: Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w terminie do dnia 20  lipca 2010 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu oferty).
b) Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie usługi: Zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej połączonej z warsztatami nt. rozwoju organizacji pozarządowych przeznaczonej dla liderów społeczności lokalnej, uczestników Warsztatów Aktualizujących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Izbica Kujawska”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT
1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu
7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostaną zawarte przez każdą z gmin odrębne umowy/porozumienia oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z Agatą Szmudzińską – Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej (pok. nr 20), tel. 054 2865009 wew. 27 lub Przemysławem Nowickim – Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej (pok. nr 17), tel. 054 2865009 wew. 31.

9. ZAŁĄCZNIKI
1. Formularz Oferty
2. Wzór Umowy
3. Wzór Porozumienia
4. Wzór Sprawozdania


      Burmistrz Gminy i Miasta 

       Bogdan Sadowski 

PODRĘCZNIK 

Formularz oferty

Umowa

Porozumienie

Sprawozdanie

Harmonogram zajęć - maj 2010

Harmonogram świetlicy

Harmonogram Uniwersytetu Ludowego

Harmonogram zajęć - kwiecień 2010

Harmonogram zajęć świetlicy integracyjnej

Harmonogramzajęć Uniwersytetu Ludowego

Informujemy

W nawiązaniu do informacji z dnia 21 grudnia 2009 roku, dotyczącej odwieszenia ze styczniem 2010 roku zajęć Świetlicy Integracyjnej i Uniwersytetu Ludowego w ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW, po zasięgnięciu opinii u przedstawicieli organizacji/stowarzyszeń, będących usługodawcami, jak i autora/koordynatora projektów, i n f o r m u j e m y, że zajęcia w ramach ww. projektów uzgodniono do realizacji w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 2010.

            Ponadto informujemy, że otrzymaliśmy informację z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu przedłużeniu Programu do końca 2010 roku, stąd właściwy okres realizacji usług społecznych winien trwać do końca września 2010.

Informujemy

że zajęcia Świetlicy Integracyjnej i Uniwersytetu Ludowego w ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW ulegną odwieszeniu z początkiem stycznia 2010 roku.

Uniwersytet Ludowy

Uniwersytet Ludowy w Izbicy Kujawskiej działający w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia  Obszarów Wiejskich  przykładem dobrych praktyk w województwie

20 października br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie w gminie Aleksandrów Kujawski odbyło się II Posiedzenie Komitetu Doradczego ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Województwie Kujawsko – Pomorskim.

W posiedzeniu komitetu udział wzięli m.in. jego członkowie,  zaproszeni goście z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (m.in. Anna Czechowska-Urban – Specjalista ds. Zarządzania Finansowego oraz Elżbieta Singer i Sławomir Zdziarski – Konsultanci Regionalni PPWOW w województwie kujawsko-pomorskim), pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Spotkanie uświetnił koncert pt.:  „Od przedszkola do ramola”, stanowiący wspólny występ dzieci i dorosłych (uczestników usług Programu Integracji Społecznej w gminie Koneck) z teatru funkcjonującego przy szkole podstawowej w Straszewie. W ramach bloku „Dobre Praktyki”, zostały zaprezentowane świadczenia realizowane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w gminach Koneck i Izbica Kujawska. Realizację najciekawszych usług w ramach PIS PPWOW w gminie Koneck przedstawiła Marta Litka, koordynator PPWOW. Natomiast  Przemysław Nowicki, koordynator z Izbicy Kujawskiej przedstawił wystąpienie referatowe pt.: „Działalność Uniwersytetu Ludowego w ramach Programu Integracji Społecznej szansą na wzmocnienie więzi lokalnych w Izbicy Kujawskiej”. Na koniec służewskiego bloku zaprezentowała się usługodawca PPWOW Małgorzata Szymańska, autorka projektów realizowanych w gminach Koneck i Izbica Kujawska. Po przejeździe do Gospodarstwa Agroturystycznego „Rancho Pod Olszyną” w Nowym Ciechocinku (gmina Aleksandrów Kujawski) rozpoczęto dyskusję panelową. Dorota Wróblewska (dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu)  prowadząca wszystkie bloki dyskusyjne, wystąpiła z prezentacją pt. „Realizacja PPWOW w województwie kujawsko-pomorskim”. Podczas ciechocińskiego spotkania poruszono m.in. kwestie związane z uaktywnieniem usługodawców niepublicznych. Mówiono o potrzebie opracowania publikacji będącej „ściągą” dla gmin w kwestii pozyskiwania  środków finansowych na kontynuację usług zapoczątkowanych w ramach PPWOW. Ponadto padła propozycja utworzenia strony internetowej z instrukcjami dotyczącymi ubiegania się o fundusze i wyjaśniającymi trudne procedury aplikacyjne. Podkreślono także potrzebę wprowadzenia ciągłości gwarantującej kontynuację realizowanych usług społecznych poprzez przechodzenie z Programu Integracji Społecznej w kolejny dostępny „program”. Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Konsultanci Regionalni PPWOW. Wsparcia organizacyjnego udzielił Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, natomiast  pomoc finansową zapewnił Zespół Zarządzający PPWOW w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Program Integracji Społecznej w Gminie i Mieście Izbica Kujawska

Gmina Izbica Kujawska jest jedną z 500 gmin w kraju i jedną z 39 gmin w województwie kujawsko-pomorskim zakwalifikowaną do udziału w Programie Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej mają wesprzeć gminy we wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez finansowanie projektów z nich wynikających. Ponadto, w zależności od potrzeb mają służyć gminom w tworzeniu strategii lub uaktualnieniu istniejącego dokumentu.

Gmina Izbica Kujawska posiada aktualną “Strategię rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Izbica Kujawska” (na lata 2006-2015), jednakże wymaga ona poddania analizie z uwzględnieniem przede wszystkim działań, mających na celu aktywizację społeczności lokalnej.

W tym celu Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska Zarządzeniem Nr 41/2008 powołał w dniu 8 stycznia 2008 roku Zespół roboczy do oceny aktualności Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz opracowania planu działań w zakresie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Całkowita kwota (do końca 2009 roku) alokacji w złotówkach na Gminę Izbica Kujawska wynosi 387.973, 50 zł. Środki finansowe z programu mają umożliwić gminie realizowanie usług społecznych dla grup osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin. Aby jak najstaranniej wydatkować ww. środki, Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska Zarządzeniem Nr 56/2008 powołał w dniu 14 maja 2008 roku Komisję Konkursową ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.

Wśród zaplanowanych przez zespół roboczy usług społecznych, stanowiących „Plan działania”, znajdują się m.in. działania skierowane na inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie, osobom samotnym w wychowaniu, opiece dziecka, dorosłego członka z niepełnosprawnością, organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego dla osób starszych, organizacja festynów lokalnych dla społeczności lokalnej i organizacja bezpłatnych konsultacji prawnych i socjalnych dla mieszkańców gminy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

Niebawem, jako pierwsze do realizacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej zamówienia do składania ofert na zorganizowanie festynów integracyjnych dla społeczności lokalnej.

W załączeniu:

1. Podręcznik Realizacji Programu Integracji Społecznej do wykorzystania przez Gminy, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej i Urzędy Wojewódzkie (Warszawa, 25 kwietnia 2008);

2. Link do strony głównej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: PPWOW Program Integracji Społecznej:

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&